Pestbeleid

 

Pesten: op onze school  “ hebben we de pest aan pesten”.

1   Wat is pesten

Pesten is gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen en dat tot doel en gevolg heeft, dat degene die gepest wordt, zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen en/of buitengesloten voelt. Pesten is een vorm van agressie. Pesten is vaak een ongelijke strijd van een groep tegen een éénling, of van een sterke tegen een zwakke. Meestal gebeurt het stiekem. Als men er achter komt is het soms al weken en in het ergste geval al maanden of jaren aan de gang.Pesten gaat verder dan plagen.

Het is belangrijk pesten niet te verwarren met plagen. De negatieve opzet die bij pesten hoort, is bij plagen niet aanwezig. Ook is een plagerij een meer tijdelijk iets. Bij pesten is er echt sprake van een zich voortdurend herhalende, kwetsende machtsuitoefening over andere kinderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om minachtende opmerkingen over iemands uiterlijk, hobby's, of interesses. Het kan ook uitlopen op lichamelijk geweld tegen die persoon: duwen, aan de haren trekken, schoppen en slaan. Doen alsof het slachtoffer gewoon helemaal niet bestaat kan echter ook een vorm van pesten zijn. Kort gezegd is pesten:

 • uitlachen
 • schelden
 • schoppen
 • slaan
 • roddelen (lelijke dingen over de ander zeggen)
 • iemand negeren (doen of hij niet bestaat)
 • bedreigen
 • spullen van de ander  vernielen
 • diefstal of verstoppen van andermans spullen
 • er zijn specifieke slachtoffers

 plagen:

 • niet gemeen, maar lollig, je kunt er wel om lachen
 • er is geen winnaar of verliezer
 • je bent in staat om je te verdedigen, en dit wordt ook geaccepteerd
 • je loopt je geen (blijvende) schade op
 • het gebeurt bij iedereen

2. Pesten kan een aantal oorzaken hebben:

 • Voortdurend met elkaar de competitie moeten aangaan.
  Leerlingen leren hun eigenwaarde af te meten aan de mate waarin ze hun klasgenoten kunnen overtreffen. Ze kunnen anderen omlaag proberen te drukken omdat ze denken zo zelf beter naar voren te komen.
 • Een voortdurende strijd om de macht in de groep.
  Als leerlingen hun eigenwaarde afmeten aan hun plaats in een hoog-laag structuur veroorzaakt dit spanningen die afgereageerd kunnen worden op een zondebok. 
 • Als de lesstof te moeilijk is, kan een kind uit gevoel van onmacht gaan pesten (onmacht in sociale situaties), compensatiegedrag.
 • Lichaamstaal speelt een rol bij het al dan niet gepest worden
 • Verveling kan leiden tot pesten
 • Een problematische thuissituatie van de pester.
  Als een kind een slechte verhouding met z'n ouders heeft en deze te weinig interesse in het kind hebben, is de kans groot dat het een pester wordt. Als agressief gedrag van het kind niet aan banden gelegd wordt, is de kans dat het kind uitgroeit tot een pester nog groter. Een kind dat thuis te weinig aandacht krijgt, gaat die op een gewelddadige manier op school proberen te krijgen.
 • Een voortdurend gevoelde anonimiteit.
  De pester voelt zich verloren binnen de grote groep en probeert van zichzelf een bepaalde belangrijke persoon te maken door een klasgenoot naar beneden te drukken. Door de anonimiteit in de klas of op de hele school is er dan ook nog eens een gebrek aan sociale controle, met andere woorden: zijn/haar klasgenoten zullen niet ingrijpen.
 • Bij voortduring in een niet-passende rol worden gedrukt.
  Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het bij voortduring in een typisch mannelijke of vrouwelijke rol worden gedrukt; kinderen moeten zich gaan gedragen op een manier die niet past bij wie ze zijn. Ze moeten bepaalde dingen die ze graag willen doen onderdrukken, en/of bepaalde dingen die ze juist niet willen doen, toch doen.

De aanpak :

Als school besteden wij gedurende het schooljaar veel aandacht aan pestgedrag. Aan het begin van het schooljaar starten wij met een anti-pest week waarin met kinderen gesproken wordt over respect, normen en waarden en omgang met elkaar. Mochten kinderen gaan en/of pesten dan hanteren wij de volgende aanpak:

1.   Hulp aan het gepeste kind

2.   Hulp aan degene die pest

3.   Hulp aan de zwijgende middengroep

4.   Hulp aan de leerkracht

5.   Hulp aan de ouders

Treedt er desondanks geen verbetering  op en is de situatie niet meer hanteerbaar  waardoor veiligheid in het geding komt, dan volgt eerst een time-out, vervolgens schorsing en in uiterste geval zelfs definitieve verwijdering van school.

 

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top