Gedragsprotocol

 

Gedragsprotocol voor ouders/verzorgers.
 
Een school kan niet zonder afspraken. Naast gedragscodes voor leerlingen en personeelsleden hebben wij ook voor de ouders/ verzorgers een gedragsprotocol vastgesteld. Leerlingen, ouders/verzorgers en personeel zijn gebaat bij heldere afspraken. Het naleven van die afspraken zal voor alle betrokkenen bijdragen aan een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat.

Wanneer u uw kind inschrijft voor BS De Regenboog verklaart u zich akkoord met deze gedragscode.

Deze gedragscode is tot stand gekomen in samenwerking met de overige basisscholen in Hoensbroek.

Algemeen:

 • U wordt als ouders/verzorgers geacht op de hoogte te zijn van de regels die voor de leerlingen gelden. Wij verwachten ook van u dat u de schoolregels onderschrijft en dat u meewerkt aan de naleving van deze regels.
 • Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of kritiek? Wij verwachten dat u dit doet afhankelijk van de klacht bij de direct betrokkenen, de schoolcontactpersoon of bij de directie van de school, waarbij u er op let dit niet in aanwezigheid van leerlingen te doen.
 • Ouders/verzorgers onderschrijven de inhoud en de uitgangspunten van de school, zoals beschreven in de Schoolgids. Dat betekent onder andere dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten die voor hun groep aan de orde zijn.

Zorg voor de leerlingen:

 • De ouders/verzorgers informeren de leerkracht zo spoedig mogelijk als er belangrijke veranderingen zijn in de thuissituatie. De school informeert op haar beurt de ouders/verzorgers wanneer er sprake is van belangrijke wijzigingen of geconstateerde gedragsveranderingen bij leerlingen.
 • De ouders/verzorgers tonen belangstelling in de vorderingen en actieve betrokkenheid bij hewel en wee van hun kind op school door bivoorbeeld oudergesprekken te bezoeken,huzoon of dochter tstimuleren bij het maken van eventuele huiswerkopdrachten en contact te onderhouden met de groepsleerkrachtzeker wanneer deze aangeeft dat diwenselijk of nodiis.
 • De ouders/verzorgers stemmen erin toe dat hun kind in het kader van de leerlingenzorg besproken wordt. Indien van toepassing kan het kind besproken worden met deskundigen van buiten de school. De ouders/verzorgers stemmen erin toe dat door de school testen en toetsen worden afgenomen die nodig zijn voor het stellen van een juiste diagnose van de hulpvraag. De school zal de ouders hierover nauwkeurig informeren. Voor het afnemen van toetsen en/of testen door deskundigen/instanties van buiten de school zal altijd vooraf toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd worden.

Omgang:

 • Ouders/verzorgers, hebben t.a.v. de leerlingen een voorbeeldfunctie. Zij gaan beleefd en respectvol met elkaar en met personeelsleden, studenten en vrijwilligers op school om en discrimineren niet.
 • Gebruik van bedreigingen en (verbaal en fysiek) geweld wordt door ons niet getolereerd. De directie behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen van grensoverschrijdend gedrag melding te doen bij het schoolbestuur en/of aangifte te doen bij de politie.

Informatie en communicatie:

 • Ouders/verzorgers geven wijzigingen in de gegevens zoals vermeld bij inschrijving, zo spoedig mogelijk door (bij voorkeur direct bij de administratie).
 • Ouders/verzorgers lezen door school verstrekte informatie nauwkeurig en vragen indien nodig om toelichting.

Schoolgebouw en omgeving:

 • In de school en op de speelplaats wordt door niemand gerookt. Ook tijdens het begeleiden van een groep leerlingen (ook buiten school) wordt niet gerookt.
 • In de school en op de speelplaats zijn geen honden toegestaan. Ook bij het ophalen en afhalen van leerlingen hebben honden geen toegang tot de school en het schoolplein.
 • Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij het goede voorbeeld geven als het gaat om de verkeersveiligheid rondom de school. Voorbeelden van regels m.b.t. verkeersveiligheid zijn o.a. niet fietsen op het schoolplein en alleen parkeren op de toegestane parkeerplekken.

Schades:

 • Voor de kosten van door leerlingen aangebrachte/veroorzaakte beschadigingen aan het gebouw, het meubilair, leermiddelen of eigendommen van anderen zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk. Het is sterk aan te bevelen dat ouders/ verzorgers hiertoe een (wettelijk verplichte) particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Or    Organisatie:

 • Ouders/verzorgers accepteren en respecteren: de groepsplaatsing, de plaats van de leerling in de groep, het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en de overige leerlingen.
  • Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij de regels rondom het overblijven respecteren en dat hun kinderen voldoende eten en drinken bizich hebben. Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of kritiek met betrekking tot het overblijven? Wij verwachten dat u dit bij de  co√∂rdinatie neerlegt, waarbij u er op let dit niet in aanwezigheid van leerlingen te doen.

 Omgaan met conflicten:

 • Oudermengen zich niet persoonlijin een conflict dat hun kind op school heeft met een ander kind, maar kaarten hun zorieerstinstantie aan via een leerkracht.
 • Ouders bespreken vragen en problemen zoveel mgelijk direct met de betrokken leerkracht, eventueel samen met een directielid.
 • Oudergaan er in eerste instantivan uit dat de leerkracht correct handelt in een conflict met hen zelf, met hun kinden en dat de leerkracht het bestmet het kind voorheeft.
 • Ouderzijn bereid samen met de leerkracht tzoeken naar en twerken aan oplossingen voor problemen van hun kind op school.
  • Tegenwoordig spelen o.a. internet en mobieltjes een belangrijke rol in het (digitale) contact tussen leerlingen. Dit heeft een duidelijk positieve kant voor onze leerlingen. Vanuit de thuissituatie kunnen ze op afstand toch contact met elkaar hebben. Soms wordt het echter ook negatief ingezet, het zogenoemde cyberpesten. Indien dit door school wordt geconstateerd dan wordt hierop actie ondernomen, omdat digitaal contact veelal plaats vindt vanuit de thuissituatie, vragen we ouders/verzorgers om regelmatig mee te kijken en met hun kind te bespreken hoe om te gaan met internet/gsm.

Sch  Schooltijden en verlof:

 • Ouders dragen er zorvoor dat hun kinderen op tijd op school zijn en op tijweer opgehaalworden.
 • Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij hun kind in geval van ziekte voor het begin van de lessen tussen 08.00 uur en 08.30 uur ziek melden bij de administratie. Alleen de wettelijke vertegenwoordigers kunnen een leerling absent melden.
 • Vakanties en overige vrije dagen worden ruim van te voren bekend gemaakt, o.a. middels de schoolkalender en nieuwsbrieven. Zonder vooraankondiging vanuit school, buiten de aangegeven vakanties en vrije dagen om, heeft de leerling nooit vrij van school.
 • Het is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk extra verlof te krijgen. Het verzoek voor extra verlof dient minimaal twee weken en vakantieverlof minimaal 2 maanden van te voren schriftelijk te worden ingediend bij de directie. Deze geeft slechts toestemming voor extra verlof, als hier een wettelijke grond voor is.
 • Afspraken met b.v. de dokter, tandarts vinden zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats.
Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top