Klachtenregeling

Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.

U kunt de klachtenregeling downloaden via de website www.movare.nl. Klik in het menu op documenten en vervolgens op regelingen.

Procedure bij klachten

Intern

klager klacht over klagen bij
leerling andere leerling eigen leerkracht
  eigen leerkracht eigen leerkracht, schooldirecteur
  andere leerkracht eigen leerkracht, andere leer­kracht, schooldirecteur
  schoolse zaken eigen leerkracht, schooldirecteur
  machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele intimidatie leerkracht, schooldirecteur, school­contactpersoon
ouder andere leerling leerkracht
  leerkracht eigen kind leerkracht, schooldirecteur
  schoolse zaken leerkracht, schooldirecteur
  schooldirecteur schooldirecteur, regiodirecteur
  machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele intimidatie leerkracht, schooldirecteur, school­contactpersoon
personeelslid leerling ouder
  ouder ouder, schooldirecteur
  collega collega, schooldirecteur
  schooldirecteur schooldirecteur, regiodirecteur
  schoolse zaken schooldirecteur
  machtsmisbruik, agressie, pesten, seksuele intimidatie schooldirecteur, schoolcontact­persoon


Het staat de klager altijd vrij als eerste stap de klacht neer te leggen bij de op school aangestelde schoolcontactpersoon. Wordt de klacht op school bij iemand anders ingediend, dan wijst deze de klager op de mogelijkheid de schoolcontactpersoon in te schakelen. De interne procedure kan ertoe leiden, dat de externe procedure gestart wordt.

2. Extern

Klager of aangeklaagde neemt contact op met:

  1. schoolcontactpersoon van de school die kan doorverwijzen naar
  2. de externe vertrouwenspersoon, die verder adviseert, waarbij
    1. het bevoegd gezag de klacht zelf afhandelt
    2. doorverwijzing naar klachtencommissie plaatsvindt.
    3. klachtencommissie

Stappenplan klachtbehandeling

Het stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost. Degene tot wie u zich met een klacht wendt, zal u op dit stappenplan wijzen. 


Stap 1.

De klager bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is (bijv. een leerkracht). De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.


Stap 2.

De klager bespreekt zijn klacht met (een lid van) de schoolleiding. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3.


Stap 3.

De klager wendt zich, via de schoolleiding of de schoolcontactpersoon, tot een van de vertrouwenspersonen. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht hetzij bij het bevoegd gezag hetzij bij de klachtencommissie. In het laatste geval, volg stap 4a respectievelijk 4b.


Stap 4a.

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht in bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4b.


Stap 4b.

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over:

a.  het wel of niet ontvankelijk zijn van klager;

b.  het wel of niet gegrond zijn van de klacht;

c.  het nemen van maatregelen;

d.  overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.

Stap 5.

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken aan:

a.  de klager

b.  de aangeklaagde

c.  de klachtencommissie

d.  de schooldirecteur

e.  de medezeggenschapsraad van de school

f.   de schoolcontactpersoon

g.  de vertrouwenspersonen


Schoolcontactpersonen
Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden bij onze schoolcontactpersoon Rudi Quaedackers.

De schoolcontactpersoon zal aan de hand van het hierboven toegelichte stappenplan samen met u tot een oplossing proberen te komen.

Vertrouwenspersonen

MOVARE beschikt over twee vertrouwenspersonen. Mocht u naar aanleiding van een klacht niet tot een adequate oplossing komen met de schoolcontactpersoon, dan zal deze u doorverwijzen naar de onderstaande vertrouwenspersonen.

Mevr. drs. Ine Segers
tel: 06-17864691
e-mail: inesegers@bco-onderwijsadvies.nl
Dhr. Loek Schoenmakers
tel: 06-52451255
e-mail: loekschoenmakers@bco-onderwijsadvies.nl

Landelijke klachtencommissie

Per identiteit (denominatie) bestaat er een landelijke klachtencommissie. Alle MOVARE-scholen zijn op basis van hun identiteit aangesloten bij een van deze commissies. Onze school is aangesloten bij de onderstaande klachtencommissie.  

Het is van belang dat u eerst kennis neemt van de inhoud van de regeling klachtbehandeling, alvorens u zich wendt tot een landelijke klachtencommissie.

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, het katholiek onderwijs en het protestants-christelijk onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel. 070 – 3861697

Fax: 070-3020836

E-mail: LKC@vbs.nl

Website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl


Termijn indienen klacht

De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. De klachtencommissie kan beslissen niet-ontvankelijkheid vanwege termijnoverschrijding achterwege te laten indien zij van oordeel is dat, alle omstandigheden van het geval meewegend, de klager de klacht zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, heeft ingediend.

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

  • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
  • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top