Medezeggenschapsraad

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?

DSC04687b

Met van links naar rechts: 
Denise Bolkenstijn, Marjon Huppertz, Natascha Bran, René de Bruin, Rachel Reijnders, Jeroen Ronden.

De Medezeggenschapsraad (MR) van BS De Regenboog.

Zoals de oudervereniging zich bezighoudt met vooral activiteiten en praktische zaken, zo houdt de medezeggenschapsraad zich bezig met beleidszaken. De MR is een belangrijk wettelijk orgaan met adviesrecht en/of instemmingsrecht. Dit betekent dat het schoolbestuur voor heel wat belangrijke beslissingen verplicht is het personeel en ouders te raadplegen via de MR.

 

De MR bemoeit zich niet met de dagelijkse gang van zaken en het gaat niet om het individueel belang van 1 kind. Er wordt wel bijvoorbeeld gesproken over inhoud en organisatie van het onderwijs, bestuursaangelegenheden, aandacht voor zorgleerlingen, indeling lesdag, reorganisaties, overblijfregeling, pestprotocollen, klachten en nog veel meer.

 

Onze MR bestaat uit 6 leden, te weten 3 ouders (de oudergeleding) en 3 leerkrachten (de leerkrachtengeleding). De directeur treedt namens het schoolbestuur op als tussenpersoon en adviseur. 

De huidige ouder- en personeelsgeleding bestaat uit: Jeroen Ronden (voorzitter), Natascha Brans (penningmeester), Eveline Postmes (secretaris), Rachel Reijnders, Denise Bolkenstijn en René de Bruin.

 

De MR-vergaderingen zijn openbaar, wat betekent dat ouders/verzorgers bij deze vergaderingen als toehoorder welkom zijn. 

 

De geplande vergaderdata voor dit schooljaar 2017/2018 zijn:

 do 12-10-2017
 di 12-12-2017
 di 30-01-2018
 di 20-03-2018
 di 15-05-2018
 do 28-06-2018

.

 

Indien u interesse hebt om een vergadering bij te wonen, stuur dan altijd even een e-mail naar onderstaand adres, zodat wij datum en aanvangstijdstip kunnen bevestigen.

 

Indien u vragen,opmerkingen, aandachtspunten voor de MR heeft, kunt u altijd 1 van de MR leden aanspreken of een e-mail sturen naar:  mr.rkbsderegenboog@movare.nl

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

  • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
  • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top