Mogen wij ons even voorstellen? Op dit moment bestaat het bestuur van de oudervereniging uit de volgende leden: Joyce Driessen (voorzitter), Esther Houben (penningmeester), Chelsea Carson (secretaris), Sandra van Criekingen, Sanne van Prooijen, Marja Maas, Lucinda van de Kuijt, Els Leise-Wesseling, Barbara Verkooijen, Myrthe Dhkissi-Fens en Joyce Hulshof.

In het schooljaar 2018-2019 zullen er drie moeders als aspirant lid een heel jaar meelopen bij de Oudervereniging.

De oudervereniging vergadert gedurende het schooljaar één keer per maand en in september vindt een jaarvergadering plaats. Via Parro ontvangen alle ouders een uitnodiging voor de jaarvergadering van de oudervereniging. Tijdens deze vergadering wordt besproken of er nog wijzigingen zijn in de samenstelling van het bestuur van de oudervereniging. Indien nodig wordt er gestemd over nieuwe bestuursleden. Ook wordt tijdens de jaarvergadering het afgelopen schooljaar geëvalueerd.

De Oudervereniging van Basisschool de Regenboog zet zich in voor de kinderen. Wij willen de kinderen regelmatig iets extra´s bieden en proberen daarom gedurende het hele schooljaar een aantal leuke en ontspannende activiteiten te organiseren. Het betreft onder andere de volgende activiteiten:

Ouder 1  

Sinterklaas

De OV zorgt ervoor dat Sinterklaas onze school kan bezoeken, dat er voor ieder kind een leuk cadeautje is en dat de pieten enthousiast kunnen strooien.

Ouder 2

Kerstmis

Tijdens deze gezellige tijd van het jaar zorgt de OV in de week voor de kerstvakantie voor een gezellig en intiem kerstdiner. Uiteraard helemaal in kerstsfeer en mét de kerstman!

 Ouder 3

Carnaval

De OV verzorgt samen met school op de vrijdag voor carnaval een gezellige carnavalsochtend. Ook organiseren we de gezamenlijke deelname aan de kinderoptocht, inclusief een leuk kostuum en een mooie carnavalswagen zodat het prinsenpaar trots de optocht mee kan lopen.

 Ouder 4

Pasen

De OV zorgt voor het paasontbijt en dat de jongere kinderen daarna volop eieren kunnen zoeken.

 Ouder 7

Avondvierdaagse

De OV organiseert het gezamenlijk meelopen van Basisschool de Regenboog.  Onder andere het verwerken van alle aanmeldingen, veilig als groep kunnen lopen en het uitdelen van de medailles.  Tevens regelt  de OV een leuke attentie op de laatste wandeldag.

Ouder 5

Schoolfoto’s

De OV plant samen met de schoolfotograaf  een datum voor het maken van de foto’s . Ook zorgt de OV ervoor dat het maken van de foto´s van de kinderen soepel verloopt.

Ouder 6

Bijdrage schoolkamp

Ondanks dat de OV niet betrokken is bij het organiseren van het schoolkamp geven we wel een kleine financiële bijdrage per deelnemende leerling zodat er tijdens het schoolkamp iets extra´s gedaan kan worden.

De organisatie van de schoolkampen en schoolreisjes vallen NIET onder de taken van de oudervereniging, mochten hier vragen over zijn verwijs ik U door naar de schoolleiding.  Tijdens de jaarvergadering is besloten de vrijwillige ouderbijdrage te handhaven op het niveau van het vorig jaar. De gezinsbijdrage voor dit schooljaar is als volgt samengesteld:

  • Ouders met 1 kind betalen:                      € 18,- 
  • Ouders met 2 kinderen betalen:              € 29,-
  • Ouders met 3 kinderen betalen:              € 35,-
  • Ouders met 4 kinderen betalen:              € 41,-

De gezinsbijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL66ABNA0577433873 van de ABN/AMRO t.n.v. Oudervereniging Basisschool De Regenboog.  Vriendelijk verzoek ik U bij de betaling de groep en de achternaam van het kind te vermelden, dit om problemen te voorkomen. De ouderbijdrage is belangrijk, omdat zonder financiële ondersteuning diverse activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. U ziet dat wij met een relatief kleine bijdrage tot veel in staat zijn! Mocht u niet in staat zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen dan kan er gezamenlijk naar een oplossing gezocht worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ans Quaedackers van de directie. 

Wij hopen dat net als andere jaren de gezinsbijdrage door een ieder wordt voldaan, zodat wij in staat blijven deze leuke extra dingen voor uw kinderen te organiseren. Indien mogelijk zouden wij uw betaling graag ontvangen vóór 1 december 2018. Mochten er nog vragen zijn bel dan gerust. Namens de Oudervereniging en met vriendelijke groet,

Joyce Driessen, voorzitter                                                    Ans Quaedackers, directeur

Oudervereniging                                                                   R.K. Basisschool de Regenboog

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

  • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
  • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top